Svensk Energiutbildning

Seminarier våren 2019

 

 

Svensk Energiutbildnings BBR-dag 
Seminarium om nära-nollenergikrav, dagsljusinsläpp och den nya lagen om klimatdeklaration av byggnader

Nära-nollenergimetodiken i BBR25 har bara gällt några månader när Boverket nu lägger sista handen vid remissen innefattande de stora energikravs-skärpningar som börjar gälla 1 mars 2020. Förutom lägre tillåtna primärenergital förändras beräkningsförutsättningarna med justerade primärenergi- och geofaktorer, Um-värde, tillåten installerad eleffekt samt tilläggen för ventilation och area. Kravnivåerna skärps med detta till en nivå som i många fall kräver ändrade byggsystem och bästa tillgängliga teknik. Vilka blir konsekvenserna av dessa omfattande förändringar?

På seminariet går vi igenom den nya metodiken samt aviserat innehåll i pågående remissarbete. Vi applicerar energikraven i några olika typhus och drar slutsatser om vilka bygg- och installationstekniska lösningar som är mest lämpade för att målen ska nås?

Men dagen innehåller mer än så. I egna avsnitt reder vi ut den besvärliga frågan om tillgång till dagsljus i byggnader samt vad den nya lagen om klimatdeklaration av byggnader innebär och vem som berörs.
 


Ges:
  Malmö 9 april  -  Stockholm 11 april  -  Göteborg 25 april  
                                                                                    


Gå direkt till      
PROGRAM       ANMÄLAN 


 

 


 

Vi arbetar med förberedelserna till 

ENERGISMART
Seminarium om digitaliseringens möjligheter att effektivisera byggnaders energianvändning och energiförsörjning

Detta seminarium fokuserar på energismart teknik och tillhörande tjänster som är tillämpbara redan idag, vid nybyggnad och i förvaltning av befintliga fastigheter. Hur påbörjar man arbetet med att digitalisera verksamheten och vilka förväntningar ska man ha på resultatet? Är det lönsamt redan idag? 

 


 

 

Ny hemsida presenteras inom kort.