Energisamordning
vid nybyggnad och renovering

Kurs om vilka faktorer som påverkar en byggnads energianvändning och hur man samordnar arbetet i byggkedjan så att beställda energimål uppnås.

Om kursen

En energisamordnare bör ha goda kunskaper i vilka faktorer som påverkar byggnadens energibehov, oavsett var i byggkedjan dessa hanteras. Inte sällan tar samordnaren ett stort ansvar för energirelaterade arbetsupp gifter som normalt hanteras av andra aktörer i byggprocessen.

Kursen introducerar dig i energisamordnarens praktiska arbete vid såväl nybyggnad som renovering. Undervisningen är uppdelad på två separata tillfällen som tillsammans motsvarar en traditionell heldagskurs.

Vi vänder oss till dig som arbetar eller är intresserad av att arbeta som energisamordnare. Den är också lämplig för dig som fungerar som beställare av tjänsten.

Kursledare

Helena Bülow-Hübe är energi- och miljöchef på FOJAB och en av landets ledande energiexperter. Verkande på en större arkitektfirma har hon en unik möjlighet att följa projekt från idé till färdig byggnad.

Program

1. Energisamordnare som yrkesroll
Yrkesrollen har ingen tydlig definition och såväl arbetsmetodik som administrativa rutiner varierar med uppdraget. Olika entreprenadformer påverkar också om projektet är detaljstyrt eller om det ställs funktionskrav. Hur anlitas en energisam-ordnare och vad är viktigt att tänka på som uppdragstagare respektive beställare?

2. Energisamordnarens kompetensområden och arbetsuppgifter

a. Energifrågan i byggprocessen
Hur fungerar ett klimatberäkningsprogram? Vi går igenom grundläggande beräkningsmetodik för att få en förståelse för vilka indata som behövs och hur beräkningsresultatet ska tolkas. Det är viktigt att använda rätt beräkningsprogram för rätt ändamål. Vad skiljer marknadens vanliga program åt och i vilka sammanhang de är lämpliga?

b. Arbetsuppgifter
Energisamordnaren koordinerar energi- och inneklimatfrågor under byggprocessen och ser till att beställarens krav uppfylls. Detta innebär följande arbetsuppgifter i samarbete med respektive aktör i byggkedjan:

Beställare
Energisamordnaren fungerar som rådgivare åt beställaren i arbetet med att formulera realistiska krav på energianvändning och inneklimat. Vilka krav ska ställas, hur formuleras dessa och hur kontrollerar man att de uppfylls?

Arkitekt
Tillsammans med arkitekten görs tidiga energi- och inneklimatanalyser för att hitta lämpliga plan- och fasadlösningar. Vilka faktorer ska beaktas i detta skede?

Byggnadskonstruktör
Med byggnadskonstruktören utreds optimal isoleringstjocklek och hur detaljer ska utformas så att köldbryggor och luftläckage reduceras. Vilka beräkningar behöver göras och vilken indata är nödvändig?

VVS- och elkonstruktör
I samarbetet med VVS- och elkonstruktören analyseras olika installationssystem för att minska behovet av köpt energi. Vilka system ska beaktas och vilken indata är nödvändig?

Entreprenör
Det är lätt att misstag görs under byggtiden. I samarbete med entreprenören planerar energisamordnaren täthetsprovning, termografering och kontroll av installationernas energiprestanda. Vad är viktigt att tänka på?

Förvaltare
För att säkerställa byggnadens energibehov och inomhusklimat följer energisamordnaren upp driften under de två första åren. Hur görs det i praktiken? 

c. Hjälpmedel
I arbetet behöver energisamordnaren tillgång till beräkningsverktyg för energi och inneklimat. Vi redogör för de vanligaste typerna och var dessa är lämpliga att använda.


Anmälan

Kursen ges på följande orter och tider:

  • online: kl 8.30 – 12.00 den 10 + 11 nov  2021  INSTÄLLD

Avgift:  6 800 kr exklusive moms

Faktureras i efterhand, betalningsvillkor 30 dagar netto. Anmälan är bindande, men kan överlåtas.


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-mail info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.