Seminarier

 

Klimatdeklaration i praktiken

Seminarium om hur man klimatdeklarerar en byggnad – lag och tillämpning, faktainsamling och beräkning, tidsbesparing med digitaliserad arbetsmetodik samt möjligheter för dig som har högre ambition än lagkravet.

Det lagstadgade kravet på klimatdeklaration gäller från årsskiftet vid uppförande av byggnader. Förutsättningarna kommer att prägla branschens sätt att beräkna och redovisa byggnaders klimatavtryck. Men vad innebär det egentligen att klimatdeklarera en byggnad? På seminariet går vi igenom förutsättningarna och visar tillämpningen enligt gällande föreskrift.

Att klimatdeklarera är tidskrävande, men mycket tid kan sparas genom att redan från början digitalisera hanteringen. Vi ger tips på vägen och ställer också frågan om vem som ska göra arbetet. Vad kan man göra själv som byggherre och vilka tjänster går att köpa in om man inte har egen kompetens?

I den obligatoriska klimatdeklarationen ställs inga krav på högst tillåtna klimatavtryck. Men med det stora engagemang som finns i branschen kan man anta att de flesta byggherrar redan nu kommer att anstränga sig för att nå ett lågt värde. Ett sätt är att använda LFM30:s ambitiösa klimatdeklaration. Vad innebär det i merarbete och hur kan initiativet påverka marknaden?

Vi ägnar en intensiv halvdag åt klimatdeklarationen och går både på bredden och djupet. Seminariet riktar sig till yrkesverksamma i branschen som berörs av lagkravet.

Ges:  Online – 8.30 – 12.00 den 28 okt 2021

Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Seminarium om hur energikraven i BBR tillämpas i praktiken. Med fördjupning i frågor som rör

  • det nya kravet på ”använd energi”
  • det nya kravet på solvärmelast
  • dagsljuskrav vs energiprestanda
  • värmepumpars uppmätta COP
  • VVC-förluster
  • hur man når 56% av BBR:s energikrav
  • mätplan för energiuppföljning och verifiering

Sedan den 1 september gäller BBR29 undantagslöst, men redan är nya ändringar aviserade. Vi inleder seminariet med att gå igenom befintliga energikrav, applicerar dessa i olika typhus och resonerar om tillämpning. Med viktningsfaktorer för energislagen har regelverket blivit svårt att överskåda. Till exempel slår energieffektiviseringsåtgärder olika beroende på uppvärmningsform och byggnadskategori. Vilka konsekvenser får det?

Boverket föreslår nu kompletterande krav på så kallad använd energi och solvärmelast. Vad innebär dessa och vilka blir konsekvenserna? I många projekt försvårar dagsljuskraven möjligheterna att nå bra energiprestanda, två områden som båda berörs av de kompletterande krav som nu införs. Vi reder ut begreppen.

Dagen innehåller mer än så. Med fokus på betydelse för byggnaders energianvändning fördjupar vi oss i ett antal intressanta och aktuella teknikområden. För vart och ett förs också ett resonemang om BBR:s reglering och hur denna bäst hanteras.

Ges:  Online – 8.30 – 12.00 den 2 och 3 december 2021

Energianvändningens miljöpåverkan

Seminarium om hur byggnaders energianvändning påverkar klimat och biologisk mångfald

Ges:  Online  – 2021

Nybyggnad med låg klimatbelastning

Seminarium om hur man projekterar och uppför byggnader med lågt klimatavtryck

Ges:  Online  – hösten 2021


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-mail info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.

Copyright © 2019 Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.