Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Seminarium om energikraven i BBR29 och kommande ändringar. Med fördjupning i ett antal teknikfrågor:

• värmepumpars uppmätta COP
• skillnader mellan beräknad och uppmätt energianvändning
• ventilationstillägget
• teknisk isolering och VVC-förluster
• kulvert- och kanalförluster
• komfortgolvvärme
• varmvattenanvändning
• mätplan för energiuppföljning
• solceller och batterilager i smarta hus

Om seminariet

Från och med 1 september gäller BBR29 undantagslöst. Med viktningsfaktorer för energislagen har regelverket blivit svårt att överskåda. Ändringarna slår olika beroende på uppvärmningsform och byggnadskategori. Anmärkningsvärt är att kravnivåerna generellt lämnas oförändrade och i vissa fall till och med lättas. Skärpningarna består i första hand av minskat ventilationstillägg och ändrade Um-krav. På seminariet går vi igenom energikraven, applicerar dessa i olika typhus och resonerar om konsekvenser.

Dagen innehåller mer än så. Med fokus på betydelse för byggnaders energianvändning fördjupar vi oss i ett antal intressanta och aktuella teknikområden. För vart och ett förs också ett resonemang om BBR:s reglering och hur denna bäst hanteras.

Seminariet avslutas med ett spännande avsnitt om framtidens smarta hus som interagerar med varandra och stadens energisystem. De är redan här och utmanar BBR:s traditionella syn på byggnaden.

Program

2 juni, kl 8.30 – 12.00
 

8.30 – 10.30 
Energikraven i BBR

a. BBR29
Från och med 1 september gäller BBR29 undantagslöst. Med viktningsfaktorer för olika energislag har regelverket blivit svåröverskådligt. Ändringarna slår olika beroende på uppvärmningsform och byggnadskategori. Anmärkningsvärt är att kravnivåerna generellt lämnas oförändrade och i vissa fall till och med lättas. Skärpningarna består i första hand av minskat ventilationstillägg och ändrade Um-krav. Vi inleder seminariet med en grundlig genomgång av energikraven, applicerar dessa i olika typhus och resonerar om konsekvenser.

Per Qvistbäck, Svensk Energiutbildning AB

b. Konsekvenser för energieffektiviseringsåtgärder
Viktningsfaktorerna påverkar primärenergitalet och i förlängningen byggnadens energiklass. Av samma skäl påverkas värdet av energieffektiviseringsåtgärder, som räknas upp eller ner beroende på vilka energislag som påverkas. Vilka konsekvenser får det när man vill uppnå en bättre energiprestanda för att erhålla investeringsstödet för hyresbostäder, klara kriterierna för certifieringssystem etc?

Catarina Warfvinge, Lunds tekniska högskola

9.50 – 10.00   Kaffepaus

c. Kompletterande krav på använd energi och solvärmelast
Boverket utreder nu ett kompletterande krav som utgår ifrån så kallad använd energi. I sammanhanget ska även krav på solvärmelast utredas. Vad innebär detta och vilka konsekvenser kan sådana krav få?

Catarina Warfvinge, Lunds tekniska högskola

d. Energinyheter från Boverket och Sveby
En ny energiföreskrift påbörjas i år. Kommer BBR att ersättas av egna föreskrifter för respektive teknikegenskapsområden? Sveby har ett nytt Energiavtal och en ny verifieringsmall med inbyggd normalisering. Vi håller dig uppdaterad.

Per Levin, PE Teknik och Arkitektur AB

10.30 – 11.10
Fördjupning: Värmepumpars uppmätta COP

En fråga som alltid rönt stor osäkerhet är vilken årsmedelverkningsgrad för värmepumpen man ska använda i energiberäkningen. Vad når man uppmätt med bra förutsättningar i vanliga byggnadstyper och hur påverkas COP:n av faktorer som framledningstemperatur, dimensionering, varmvattenberedning etc?

Patrik Holmgren, Akademiska Hus
Per Levin, PE Teknik och Arkitektur AB

11.10 – 11.40
Fördjupning: Skillnader mellan beräknad och uppmätt energianvändning

Att beräknad energianvändning inte överensstämmer med senare uppmätt är snarare regel än undantag, och oftast ger beräkningen ett lägre värde. Vi går strukturerat igenom kända och sannolika felkällor i beräkningen respektive mätningen. Vilken metodik ska tillämpas för att öka träffsäkerheten?

Per Levin, PE Teknik och Arkitektur AB

11.40 – 12.00
Fördjupning: Ventilationstillägget

Ventilationstillägget minskas kraftigt i BBR29. Men hur ska man egentligen räkna fram storleken på detta? Det finns flera metoder att tillämpa men i slutänden är det alltid byggnadsnämnden som avgör. Som byggherre gäller det alltså att ha på fötterna i sin argumentation. Hur verifieras tillägget om detta krävs? Vi reder ut begreppen.

Catarina Warfvinge, Lunds tekniska högskola
Per Levin, PE Teknik och Arkitektur AB

 

3 juni, kl 8.30 – 12.00
 

8.30 – 9.10 
Fördjupning: Teknisk isolering och VVC-förluster

I BBR ställs inga krav på teknisk isolering, men resulterande energiförluster belastar primärenergitalet. En ny branschstandard (BTI) ska underlätta att göra rätt. Här definieras isoleringsklasser för rör respektive luftbehandling. Varje klass representerar ett U-värde som ska uppnås med isolering. Hur tillämpas standarden i praktiken och hur mycket energi kan sparas med rätt design och teknisk isolering?

Värmeförluster från VVC är särskilt stora enligt en ny omfattande mätstudie, ändå uppskattas de vanligtvis med schablonvärde. Vi går igenom hur man räknar fram förlusterna och visar lösningar för hur de kan minskas. Kan resultatet verifieras med mätning vid slutbesiktning?

Per Kempe, PE Teknik och Arkitektur AB

9.10 – 9.30
Fördjupning: Kulvertförluster

Det är väldigt svårt att klara BBR-kravet om man måste ta med förekommande kulvertförluster i sin energiberäkning. Formellt är det tillåtet att exkludera dessa om de mäts, med det är upp till respektive byggnadsnämnd att även acceptera beräkning. Vi går igenom metodiken för att mäta respektive beräkna kulvertförluster. Kan de minskas med ökad isolering?

Helena Bülow-Hübe, FOJAB

9.30 – 9.50
Fördjupning: Kanalförluster

Ventilationskanaler isoleras ofta bristfälligt. Förutom transmissionsförlusterna försämras förutsättningar för värmeåtervinning. Vi går igenom metodiken för att mäta respektive beräkna kanalförluster. Hur mycket energi kan sparas med ökad isolering?

Helena Bülow-Hübe, FOJAB

9.50 – 10.00
Fördjupning: Komfortgolvvärme

Viktningsfaktorerna i BBR29 gör primärenergitalet känsligt för elanvändning. El till komfortgolvvärme är inget undantag, oavsett om denna debiteras hyresgästen, och i praktiken har det blivit svårt att klara energikravet. Vi går igenom beräkningsmetodik och användbara schabloner om man ändå vill erbjuda hyresgästerna denna tjänst.

Helena Bülow-Hübe, FOJAB

10.00 – 10.10  Kaffepaus

10.10 – 10.30
Fördjupning: Varmvattenanvändning

Varmvattenanvändningen i BBR styrs av BEN som i sin tur lutar sig mot Sveby. Ny forskning visar på en lägre medelanvändning, men spridningen är mycket stor. Hur hanterar man energiberäkningen när verklig användning, och därtill kopplad besparing och återvinning, skiljer sig från indata styrd av BEN?

Per Levin, PE Teknik och Arkitektur AB

10.30 – 11.00
Fördjupning: Mätplan för energiuppföljning

Svebys mätanvisningar beskriver vilket underlag som behövs för att med mätning kunna verifiera en byggnads energiprestanda. Här anges vilka mätare som behövs, tillsammans med tekniska krav på mätutrustning. Men hur tillämpas anvisningarna i praktiken? Vi exemplifierar hur man kan bygga sitt mätsystem och resonerar om hur man föreskriver funktionskraven. Är IMD-system kanske användbara i sammanhanget?

Helena Bülow-Hübe, FOJAB
Per Levin, PE Teknik och Arkitektur AB

11.00 – 12.00
Fördjupning: Solceller och batterilager i smarta hus

I stadsdelen Tamarinden i Örebro kommer husen inte att vara passiva användare av energi, utan viktiga delar i ett energisystem. Solceller och  batterilager prognosstyrs med AI-algoritmer, likaså solvärmepaneler och värmecentral, vilket tillsammans gör byggnaderna självkörande. När fastigheterna kopplas samman med varandra och med stadens el- och värmeverk kan de lagra och dela med sig av energin till varandra. Vad innebär den smarta tekniken för lägre energi- och effektbehov och hur matchar BBR dessa nya förutsättningar?

Jonas Tannerstad, Örebrobostäder AB


Anmälan

Seminariet börjar 9.00 och slutar ca 16.00.

Ges på följande orter och tider:

  • Online:  2 + 3 juni, kl 8.30-12.00

Avgift:  3 900 kr exklusive moms

Faktureras i efterhand, betalningsvillkor 30 dagar netto. Anmälan är bindande, men kan överlåtas.


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-mail info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.