Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Seminarium om hur energikraven i BBR tillämpas i praktiken. Med fördjupning i ett antal teknikfrågor:

  • införandet av värmeförlusttal i BBR
  • dagsljuskrav vs energiprestanda
  • värmepumpars uppmätta COP
  • VVC-förluster
  • hur man når 56% av BBR:s energikrav
  • mätplan för energiuppföljning och verifiering

Om seminariet

Sedan den 1 september gäller BBR29 undantagslöst, men redan utreds nya ändringar. Vi inleder seminariet med att gå igenom befintliga energikrav, applicerar dessa i olika typhus och resonerar om tillämpning. Med viktningsfaktorer för energislagen har regelverket blivit svårt att överskåda. Till exempel slår energieffektiviseringsåtgärder olika beroende på uppvärmningsform och byggnadskategori. Vilka konsekvenser får det?

I regeringsuppdraget att utreda ett kompletterande krav på använd energi föreslår Boverket införandet av värmeförlusttal, men ställer sig samtidigt tveksam till nyttan. Vad skulle ett sådant krav innebära och vilka blir konsekvenserna? I många projekt försvårar dagsljuskraven möjligheterna att nå bra energiprestanda, två områden som båda berörs av det kompletterande krav som nu föreslås. Vi reder ut begreppen.

Dagen innehåller mer än så. Med fokus på betydelse för byggnaders energianvändning fördjupar vi oss i ett antal intressanta och aktuella teknikområden. För vart och ett förs också ett resonemang om BBR:s reglering och hur denna bäst hanteras.

Program

2 december, kl 8.30 – 12.00
 

8.30 – 10.00 
Energikraven i BBR

a. BBR29
Sedan 1 september gäller BBR29 undantagslöst. Med viktningsfaktorer för olika energislag har regelverket blivit svåröverskådligt. Ändringarna slår olika beroende på upp-värmningsform och byggnadskategori. Anmärkningsvärt är att kravnivåerna generellt lämnats oförändrade och i vissa fall till och med lättats. Skärpningarna består i första hand av minskat ventilationstillägg och ändrade Um-krav. Vi inleder seminariet med en grundlig genomgång av energikraven, applicerar dessa i olika typhus och resonerar om konsekvenser.

Per Qvistbäck, Svensk Energiutbildning AB

b. Energislagens viktningsfaktorer vs klimatpåverkan
Energislagens viktningsfaktorer i BBR29 är valda av andra skäl än klimatpåverkan. När marknaden nu kräver att vi LCC-beräknar byggnaders klimatavtryck kan det innebära att lagkrav ställs mot beställarens klimatmål. Vi resonerar om hur beställarkrav för energianvändning kan komma att förändras med ökat fokus på klimatfrågan.

Per Qvistbäck, Svensk Energiutbildning AB

c. Konsekvenser för energieffektiviseringsåtgärder
Viktningsfaktorerna påverkar primärenergitalet och i förlängningen byggnadens energiklass. Av samma skäl påverkas värdet av energieffektiviseringsåtgärder, som räknas upp eller ner beroende på vilka energislag som påverkas. Vilka konsekvenser får det när man vill uppnå en bättre energiprestanda för att erhålla investeringsstödet för hyresbostäder, klara kriterierna för certifieringssystem etc?

Catarina Warfvinge, Lunds tekniska högskola

d. Energinyheter från Boverket och Sveby
BBR ersätts efterhand av egna föreskrifter för respektive teknikegenskapsområden och arbetet med en ny energiföreskrift har påbörjats. I Boverkets eget utvecklingsprojekt Möjligheternas byggregler är ambitionen att ersätta ”bör”-krav med ”ska”-krav. Innebär det i praktiken en skärpning? Vidare har Sveby ett nytt Energiavtal och en ny verifieringsmall med inbyggd normalisering. Vi håller dig uppdaterad.

Per Levin, PE Teknik och Arkitektur AB

10.00 – 10.10   Kaffepaus

10.10 – 11.10
Får vi värmeförlusttal i BBR nu?
Boverket har, tillsammans med Energimyndigheten, på Regeringens uppdrag utrett behovet av ett kompletterande krav på så kallad använd energi. Båda är överens om att införandet av ett värmeförlusttal, som redan används i vissa certifieringssystem, bäst uppfyller syftet. Dock, medan Energimyndigheten förespråkar det nya kravet så ställer sig Boverket tveksamt till nyttan. Nu är det upp till Regeringen att fatta beslut i frågan. För att förstå rapporten är det nödvändigt att känna till bakgrunden till uppdraget och de olika myndigheternas bevekelsegrunder. Vi reder ut begreppen.

Vi går också igenom vad införandet av värmeförlusttal skulle innebära. Hur kan till exempel bygg- och installationstekniska lösningar komma att förändras och skulle det bidra till förbättrad konkurrensneutralitet mellan uppvärmningsalternativen fjärrvärme/värmepump, som ju ytterst är avsikten.

Catarina Warfvinge, Lunds tekniska högskola
Helena Bülow-Hübe, FOJAB

11.10 – 12.00
Fördjupning: Dagsljuskrav vs energiprestanda
Möjligheter till bra dagsljusförhållanden i en byggnad beror i stor utsträckning på yttre förutsättningar, ofta givna i detaljplanen. I svåra fall, som till exempel kvartersbyggnader, måste fönsterytorna ökas för att klara BBR:s dagsljuskrav. Detta i sin tur försämrar möjligheterna att klara motsvarande energikrav. Vi går igenom balansgången att projektera för god tillgång till dagsljus utan att inomhusklimatet äventyras och energibehovet rusar i väg. Blir det nu ännu svårare med införandet av värmeförlusttal?

Boverket arbetar för närvarande på ett helt nytt regelverk för dagsljus. Hur kan det komma att påverka projekteringen och förutsättningarna att klara BBR:s olika energikrav?

Helena Bülow-Hübe, FOJAB

3 december, kl 8.30 – 12.00
 

8.30 – 9.20
Fördjupning: Värmepumpars uppmätta COP
En fråga som alltid rönt stor osäkerhet är vilken årsmedelverkningsgrad för värmepumpen man ska använda i energiberäkningen. Vad når man uppmätt med bra förutsättningar i vanliga byggnadstyper och hur påverkas COP:n av faktorer som framledningstemperatur, dimensionering, varmvattenberedning etc?

Patrik Holmgren, Akademiska Hus
Per Levin, PE Teknik och Arkitektur AB

9.20 – 10.10
Fördjupning: VVC-förluster
Värmeförluster från VVC är stora enligt en ny kartläggning. Ett stort antal mätningar gav medelvärdet 15 kWh/m2,år, med bara en fjärdedel lägre än 6. Ändå uppskattas de vanligtvis med schablonvärde. Vi går igenom de viktigaste erfarenheterna från projektet, men fokuserar på hur man projekterar VVC-system med låga förluster. Kan resultatet verifieras med mätning vid slutbesiktning?

Jonatan von Seth, GK Sverige AB

10.10 – 10.20  Kaffepaus

10.20 – 10.20
Fördjupning: Fördjupning: Hur når man 56% av BBR:s energikrav?
För att erhålla högsta investeringsstödet för hyreshus måste energianvändningen hållas under 56% av BBR-kravet. Vilka åtgärder måste göras i uppförandet för att nå en sådan extrem energiprestanda och vilka ställningstaganden måste göras i energiberäkning, som ju ligger till grund för ansökan och beslut? Vi utgår från en energibudget och resonerar oss fram post för post, med hänsyn tagen till nödvändiga kompromisser med andra tekniska egenskapskrav. Vilka tips och trix finns att tillgå?

Är det realistiskt att verifiera energiprestandan med mätning i efterhand?

Helena Bülow-Hübe, FOJAB

11.20 – 12.00
Fördjupning: Mätplan för energiuppföljning och verifiering
Svebys mätanvisningar beskriver vilket underlag som behövs för att med mätning kunna verifiera en byggnads energiprestanda. Här anges vilka mätare som behövs, tillsammans med tekniska krav på mätutrustning. Men hur tillämpas anvisningarna i praktiken? Vi exemplifierar hur man kan bygga sitt mätsystem och resonerar om hur man föreskriver funktionskraven. Är IMD-system kanske användbara i sammanhanget?

Helena Bülow-Hübe, FOJAB
Per Levin, PE Teknik och Arkitektur AB

Anmälan

Seminariet börjar 8.30 och slutar 12.00
båda dagarna.

Ges på följande orter och tider:

  • Online:  2 + 3 december, kl 8.30-12.00

Avgift:  4 800 kr exklusive moms

Faktureras i efterhand, betalningsvillkor 30 dagar netto. Anmälan är bindande, men kan överlåtas.


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-mail info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.